Izrada dokumentacije

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja sa pratećim prilozima u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i važećim srpskim standardima. Usluga obuhvata…

Plan obezbeđenja

Plan obezbeđenja predstavlja sveobuhvatni dokument koji objedinjuje zahteve Akta o proceni rizika, zahteva Korisnika usluga kao i planove i projekte implementiranih sistema tehničke zaštite. Plan obezbeđenja sadrži mere koje se…

Plan sistema tehničke zaštite

Planiranje sistema tehničke zaštite obuhvata uvodnu analizu stanja i zahteva posmatrane organizacije, prikaz stanja implementiranih sistema tehničke zaštite, definisanje mera i postupaka za…

Projekat sistema tehničke zaštite

Planiranje sistema tehničke zaštite obuhvata uvodnu analizu stanja i zahteva posmatrane organizacije, prikaz stanja implementiranih sistema tehničke zaštite, definisanje mera i postupaka za realizacijom sistema obezbeđenja…

Stručni nadzor i i bezbednosni konsalting

Stručni nadzor nad izvedbom sistema tehničke zaštite vrši se po sprovedenim aktivnostima montaže, ugradnje i tehničkog prijema sistema. Nadzor vrše isključivo odgovarajuće licencirana lica. Po izvršenju nadzora, sačinjavaju se odgovarajući zakonski definisani…