Plan obezbeđenja

Plan obezbeđenja predstavlja sveobuhvatni dokument koji objedinjuje zahteve
Akta o proceni rizika, zahteva Korisnika usluga kao i planove i projekte implementiranih sistema tehničke zaštite. Plan obezbeđenja sadrži mere koje se preduzimaju radi onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu, signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni perimetar, onemogućavanja unošenja nedozvoljenih predmeta i materija, zaštite pojedinačnih vrednosti, vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih potencijalnih rizika. Plan obezbeđenja definiše procedure sinhronizovanog angažovanja svih faktora sistema fizičko-tehničke zaštite i administrativno precizira kompletan sistem tehničke zaštite subjekta od interesa.