Mobilno obezbeđenje

Usluge patrolnog obezbeđenja podrazumevaju mobilnost odgovarajućeg broja patrolnih timova koji vrše izlazak na teren odnosno intervencije po pozivu ili drugom dojavnom alarmnom signalu kao i redovne obilaske po definisanoj dinamici u skladu sa ugovorenim uslugama. Pri obavljanju poslova se koriste
odgovarajuća terenska ili gradska vozila koja zadovoljavaju potrebne tehničke karakteristike i čija se tehnička ispravnost aktivno proverava od strane
ovlašćenih subjekata kao i druga prateća tehnička oprema.