Služba zaštite od požara

DOO SAB Protection pruža usluge organizovanja poslova zaštite od požara u
ugroženim/kategorizovanim subjektima zaštite od požara. Usluge podrazumevaju organizovanje i sprovođenje svih preventivnih ( pravno-tehničkih) aktivnosti iz predmetne oblasti predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i pratećim pravilnicima i uredbama ( organizovanje službe zaštite od požara, protivpožarne straže, nadzora nad radom stabilnih sistema za dojavom i gašenjem požara, ispitivanje elektroinstalacija, ispitivanje štetnih, opasnih i eksplozivnih gasova i dr.). Na poslovima zaštite od požara angažuju se stručna
lica sa odgovarajućom stručnom spremom i položenim odgovarajućim državnim ispitom iz oblasti zaštite od požara u skladu sa Zakonom.