Fizičko obezbeđenje objekata

Šta podrazumeva fizičko
obezbeđenje objekata?

Usluga obuhvata fizičko obezbeđenje štićenih prostora/lokacija sa odgovarajućim brojem neposredno stalno prisutnih službenika fizičkog obezbeđenja. Uslugom je obuhvaćena izrada plana obezbeđenja u skladu sa Zakonom na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i specifičnih zahteva Korisnika usluga, obezbeđivanje ostale
proceduralne dokumentacije u skladu sa Zakonom i internim procedurama, obezbeđivanje istaknutosti oznaka pravnog lica za privatno obezbeđenje u skladu sa Zakonom i obezbeđivanje adekvatne uniformisanosti angažovanih lica u skladu sa Zakonom. Minimalna cena usluge se definiše u odnosu na radni čas angažovanog izvršioca. Dodatna cena usluge formira se u zavisnosi od dodatnih zahteva Korisnika usluga u
pogledu obezbeđivanja neophodnih radnih formulara ( dnevnici, evidencije, zapisnici, specifikacije i sl.), obezbeđivanja dodatne tehničke opreme za rad ( mobilni telefonski aparati, radio veze, sistemi rasvete, detektori metala i sl.) i obezbeđivanja specifične radne uniforme i zaštitne opreme za angažovane izvršioce kao i od stepena ugroženosti štićenog prostora, inteziteta i dinamike neophodnih radnih aktivnosti u vidu kontrole pristupa, pregleda lica i dobara, obilazaka štićenog prostora i dr.