Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja sa pratećim prilozima u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i važećim srpskim standardima. Usluga obuhvata odgovarajući broj terenskih pregleda posmatrane organizacije, uspostavljanje komunikacije i izvršenje neophodnih konsultacija sa predstavnicima Korisnika usluga, eksternim licima i nadležnim organima, prikupljanje i dokumentovanje neophodnih podataka i nalaganje mera. Dodatne usluge uz/nakon izvršenja procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obuhvataju izradu plana obezbeđenja, plana sistema tehničke zaštite, projekta sistema tehničke zaštite i bezbednosni konsalting u skladu sa Zakonom i pratećim pravilnicima i standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja.  Procena rizika vrši se u skladu sa važećim srpskim standardom SRPS A.L2.003:2017 – Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika i standardom ISO 31000:2015 – Menadžment rizikom.